Zarząd Suwalskiego WOPR przypomina o obowiązku płacenia składek członkowskich!

Osoby które zalegają ze składkami członkowskimi od 2021 roku   zostaną wykreśleni z Suwalskiego WOPR!!!

Podstawy prawne:

  • Statut Suwalskiego WOPR

Rozdział III, Członkowie Ich Prawa i Obowiązki

§ 22, Członek zwyczajny ma obowiązek: …3) regularne opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w SU WOPR,

§ 24, 1. Członkostwo WOPR ustaje na skutek: …3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą świadczeń, w okresie dłuższym niż 24 miesiące,

  • USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r.o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Rozdział 1; Przepisy ogólne, Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: …5) ratowniku wodnym —  rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1115) dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika, zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu;

Osoby, które nie spełniają w/w wymogów – nie mogą wykonywać pracy w charakterze ratownika wodnego!!!

Składka członkowska za 2023 rok wynosi 70 zł!!!

UWAGA!!! Osoby, które opłaciły składkę członkowską przelewem internetowym i nie mają wpisu w legitymacji – proszone są o pilny kontakt z biurem Suwalskiego WOPR osobiście lub telefonicznie: tel. kom. 604 061 355